REGULAMIN KONKURSU HALLOWEENOWA AKCJA RABATOWA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu zamieszczonego na platformie Facebook i Instagram (zwanym dalej „Konkursem”) jest Innovative Business Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 148/158; 91-204 Łódź, NIP 7252081800, REGON: 360649641, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540780.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/idealnewnetrzesufitypodlogitapety/ (zwanej dalej “Fanpage”), na Instagramie instagram.com/idealne_wnetrzepl oraz na oficjalnej stronie internetowej www.idealne-wnetrze.pl

8. Konkurs ma na celu promocję marki Organizatora.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba pełnoletnia i niepełnoletnia (posiadająca zgodę na udział w konkursie opiekuna ustawowego), która jest właścicielem konta na platformie Facebook lub Instagram, będącego realnym profilem uczestnika konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e. Opublikowana przez użytkownika w zgłoszeniu treść jest jego własnością intelektualną i nie narusza zasad polityki prywatności, estetyki.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami głównymi są vouchery o wartości 200 zł, które uczestnik może wykorzystać przy składaniu zamówienia na produkty z oferty marki Idealne Wnętrze (sufity napinane, tapety, panele winylowe). 

2. Odbiór nagrody: wysyłka vouchera na wskazany przez Uczestnika konkursu adres mailowy i pocztowy (adres do korespondencji) Każdy Voucher jest opisany kodem odbioru. Przy składaniu zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do załączenia zdjęcia Vouchera, wcześniej otrzymanego od Organizatora w wiadomości mailowej. 

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Uczestnik nagrodę otrzyma w przeciągu 2 dni roboczych, jeśli do 31 października 2022 skontaktuje się z Organizatorem konkursu. Kontakt z Organizatorem powinien odbyć się za pośrednictwem strony Facebook i strony Instagram marki Idealne Wnętrze, gdzie będzie prowadzony konkurs- akcja rabatowa. 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia promocyjnego (dalej: „post promocyjny“) na stronie serwisu https://www.facebook.com/idealnewnetrzesufitypodlogitapety/ (zwanej dalej “Fanpage”), na Instagramie instagram.com/idealne_wnetrzepl oraz na oficjalnej stronie internetowej www.idealne-wnetrze.pl

2. Konkurs trwa od dnia 21.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika jest:

– Wstawienie na swoją relację lub pod postem promocyjnym zdjęcia lub filmu prezentującego swoje przygotowania do Halloween i oznaczenie profilu Idealne Wnętrze. – materiał powinien głównie przedstawiać aranżację biura, mieszkania, domu, dowolnego pomieszczenia w halloweenowym stylu. 

– Napisanie do Organizatora wiadomości prywatnej w celu odebrania nagrody i uzyskania szczegółów promocji. 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania realnego konta Facebook lub Instagram przez opiekuna prawnego Uczestnika lub samego Uczestnika.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator, każdy kto spełni prawidłowo zadanie, otrzyma nagrodę. 

4. Nagroda zostanie przyznana pierwszym 20stu uczestnikom, którzy wykonają zadanie promocyjne. 

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub Instagramie w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 31 października 2022 r.

6. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do Organizatora następujących danych: imię i nazwisko, dane do wysyłki – mail do odbioru nagrody.

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi uniemożliwia przekazanie nagrody, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Przyznana nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do 31.10.2022 przez Organizatora.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika (zwanego „Szkołą”), dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2022 r. i obowiązuje do 31.10.2022 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora :www.facebook.com/idealnewnetrzesufitypodlogitapety/

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.idealne-wnetrze.pl

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze z