REGULAMIN ZABAWY: USTRZEL IDEALNE WNĘTRZE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zabawy zamieszczonego na platformie Facebook i Instagram (zwanym dalej „Konkursem”) jest Innovative Business Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 148/158; 91-204 Łódź, NIP 7252081800, REGON: 360649641, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540780.

 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Zabawy Konkursowej, dalej również nazwany jako „Konkurs”.
 • Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook i Instagram, przez co serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 • Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/idealnewnetrzesufitypodlogitapety/ (zwanej dalej “Fanpage”), na Instagramie instagram.com/idealne_wnetrzepl oraz na oficjalnej stronie internetowej www.idealne-wnetrze.pl
 • Konkurs ma na celu promocję marki Organizatora.
 • Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba pełnoletnia i niepełnoletnia (posiadająca zgodę na udział w konkursie opiekuna ustawowego), która jest właścicielem konta na platformie Facebook lub Instagram, będącego realnym profilem uczestnika konkursu.
 • Uczestnik oświadcza, że:
 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;
 4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 5. Opublikowana przez użytkownika w zgłoszeniu treść jest jego własnością intelektualną i nie narusza zasad polityki prywatności, estetyki.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodami głównymi są vouchery o wartości 200 zł, które uczestnik może wykorzystać przy składaniu zamówienia na produkty z oferty marki Idealne Wnętrze (sufity napinane, tapety, panele winylowe).
 2. Odbiór nagrody: wysyłka vouchera na wskazany przez Uczestnika konkursu adres mailowy i pocztowy (adres do korespondencji) Każdy Voucher jest opisany kodem odbioru. Przy składaniu zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do załączenia zdjęcia Vouchera, wcześniej otrzymanego od Organizatora w wiadomości mailowej. Każda osoba, która wytypuje prawidłowy wynik meczu Polska vs Arabia Saudyjska (sobota, 26.11.2022) otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę w postaci zniżki na całość zamówienia (wartość zniżki to extra 10 procent rabatu), dodatkowa nagroda łączy się również z nagrodą gwarantowaną, czyli voucherem.
 • Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 • Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • Uczestnik nagrodę otrzyma w przeciągu 2 dni roboczych, jeśli do 28.11 2022 skontaktuje się z Organizatorem konkursu. Kontakt z Organizatorem powinien odbyć się za pośrednictwem strony Facebook i strony Instagram marki Idealne Wnętrze, gdzie będzie prowadzony konkurs- akcja rabatowa.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia promocyjnego (dalej: „post promocyjny“) na stronie serwisu https://www.facebook.com/idealnewnetrzesufitypodlogitapety/ (zwanej dalej “Fanpage”), na Instagramie instagram.com/idealne_wnetrzepl oraz na oficjalnej stronie internetowej www.idealne-wnetrze.pl
 • Konkurs trwa od dnia 23.10.2022 r. do dnia 26.10.2022 r. – do godziny 14.00 – czas rozpoczęcia meczu mundialowego Polska vs Arabia Saudyjska lub do wyczerpania ilości dostępnych voucherów – 25 sztuk.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Zadaniem Uczestnika jest:

  1. Wstawienie komentarza pod postem konkursowym, w którym uczestnik napisze przewidywany wynik meczu Polska vs Arabia Saudyjska, który odbędzie się 26 listopada, w sobotę w ramach rozgrywek Mundialu 2022 w Katarze.

  2. Napisanie do Organizatora wiadomości prywatnej w celu odebrania nagrody i uzyskania szczegółów promocji.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania realnego konta Facebook lub Instagram przez opiekuna prawnego Uczestnika lub samego Uczestnika.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 • O przyznaniu nagród decyduje Organizator, każdy kto spełni prawidłowo zadanie, otrzyma nagrodę.
 • Nagroda zostanie przyznana pierwszym 20stu uczestnikom, którzy wykonają zadanie promocyjne.
 • Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub Instagramie w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 26.11. 2022 r. (poniedziałek).
 • Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do Organizatora następujących danych: imię i nazwisko, dane do wysyłki – mail do odbioru nagrody.
 • Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi uniemożliwia przekazanie nagrody, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przyznana nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do 26.11.2022r. przez Organizatora.
 • Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 • Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 • Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 • W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika), dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2022 r. i obowiązuje do 31.12.2022 r.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/idealnewnetrzesufitypodlogitapety/
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)